Laekvere vallas on rahvaküsitluse tulemused selgunud

Laekvere vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt läbi viidud rahvaküsitlusest võttis osa 379 inimest, mis moodustab 29,42 % Laekvere valla hääleõiguslikest kodanikest.

Rahvaküsitluse tulemused:

Vinni vald 317 toetushäält ehk 83,64% hääletusel osalenutest, Väike-Maarja vald 58 toetushäält ehk 15,30% hääletusel osalenutest ning rikutud sedeleid oli 4 ehk 1,06 %.

Laekvere vallavanem Aarne Laas sõnul on septembrikuu lõpus toimuva Laekvere volikogu istungi päevakorda kavandatud Vinni, Rägavere ja Laekvere valla ühinemislepingu esimene lugemine ning eitava vastuse andmine Väike-Maarja ettepanekule alustada ühinemisläbirääkimisi.

laane-viru_municipalities-copy

Laekvere vald korraldab 6.-15.septembrini rahvaküsitluse

Laekvere vallavolikogu ja vallavalitsus soovivad oma elanike kaasabi, et välja selgitada, kellega Laekvere vald peaks jätkama liitumiskõnelusi.

16-aastased ja vanemad Laekvere vallakodanikud saavad oma arvamust väljendada 6. -15. septembrini toimuval rahvaküsitlusel. Küsitluslehti on võimalik täita Laekvere valla raamatukogudes, koolides, rahva majas, seltsimajades ja  vallamajas.

Arvamust saab väljendada ka interneti teel, kuid see ei ole anonüümne.

Küsitlusest osavõtmiseks tuleb blankett esmalt oma arvutisse alla laadida, seejärel teha oma valik (x) Vinni või Väike-Maarja valla taga olevasse kasti.

Seejärel tuleb küsitluslehe kinnitada digiallkirjaga ja saata aadressile: laekvere@laekvere.ee

Laekvere haaletussedel

Väike-Maarja vallavolikogu tegi ettepaneku Tamsalu vallale haldusterritoriaalsete piiride muutmiseks

25.augusti istungil tegi Väike-Maarja vallavolikogu otsuse, millega tehti ettepanek Tamsalu vallale haldusterritoriaalsete piiride muutmiseks ning selle eeldusena on külade elanike küsitluse läbiviimine ja nende arvamusega arvestamine Tamsalu valla ja Väike-Maarja valla halduskorralduse ümberkorraldamisel.
Väike-Maarja vallavolikogu on seisukohal, et haldusreformiga ettenähtud muudatuste tegemisel on eelkõige vaja elanikelt nõu küsida ning ei ole mõsitlik ainult tänaseid valdade territooriumeid nö mehhaaniliselt üksteisega liita. Tuleb arvestada nii elanike igapäevast liikumist, ajaloolist tausta kui ka piirkondade elanike enda seisukohti oma koduvalla piiride moodustamiseks. Haldusreformi läbiviimise oluliseks eesmärgiks on omavalitsuste kui kogukondade jätkusuutliku arengu ja strateegilise otsustusvõimekuse suurendamine.
Tamsalu valla eeldatav liitumine Tapa vallaga võib viia tugeva valla keskuse Assamalla, Koiduküla, Koplitaguse, Kullenga, Lemmküla, Loksa, Porkuni, Võhmetu, Vadiküla, Piisupi ja Aavere külade elanikest tunduvalt eemale, Tapa linna. Seega on mõistlik, et need külad jääksid seotuks teise tugeva keskusega Väike-Maarja alevikus. Seda toetab nii geograafiline paiknemine, teedevõrk kui ka ajalooline seotus. Vahemaa Porkunist Tapa linna on ca 20 km ja Väike-Maarja alevikku 8 km. Assamalla külast Tapa linna on vahemaaks samuti 20 km ja vahemaa Väike-Maarja alevikku 11 km. Samas Tapa linna jõudmiseks tuleb Assamalla elanikel läbida vahepeal isegi Rakvere valla territoorium.

Ajalooliselt paiknevad Assamalla, Koiduküla, Koplitaguse, Kullenga, Lemmküla, Loksa, Porkuni, Võhmetu, Vadiküla, Aavere külad ja osa Piisupi külast Väike-Maarja kihelkonnas. Väike-Maarja kihelkonda kuulusid lisaks ka mõned teised Tamsalu valla külad ning elanike küsitluse alusel võib olla vajalik konkreetse omavalitsuse piiride kulgemise määramisel teha täiendavaid muudatusi.
Tänasel päeval on mitmed Tamsalu valla elanikud kasutamas Väike-Maarja valla avalikke teenuseid.
Üldhariduses on juba aastaid Väike-Maarja valla piirkonnas tegutsevad õpilasliinid korraldatud selliselt, et mitmetes Tamsalu valla territooriumil asuvates Väike-Maarja vallaga piirnevates külades elavatel noortel oleks võimalik jõuda Väike-Maarja gümnaasiumi. Viide õpilasliinidele (liinid nr 3, 3a, 3b ja 6): http://www.v-maarja.ee/systematic/files.php?id=4447

Tamsalu vallast õppis Väike-Maarja üldhariduskoolis 2015/2016 õppeaastal kokku 13 õpilast.
Ühiselt Tamsalu vallaga on piirkonnas peetud oluliseks Väike-Maarja alevikus asuvas muusikakoolis muusikahariduse võimaldamist. Samas erinevates omavalitsustes elavate elanike jaoks on õpilaskoha maksumus erinev ning see võib kaasa tuua ka elanike rahvastikuregistri andmetes olevad ebakõlad.

Kuigi kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel ei ole esmase tervishoiu rahastamine kohaliku omavalitsuse pädevuses, on see vallaelanikele väga oluline teenus. Väike-Maarja alevikus töötavate perearstide nimistutesse kuulub ligikaudu 350 inimest, kes elavad Tamsalu vallas ning neist ligikaudu 100 inimest nn Porkuni-Assamalla piirkonnas. Väike-Maarja vallavalitsus on esitanud projektitaotluse uue esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks Väike-Maarja alevikku. Uue keskuse rajamisega suureneb esmatasandi tervishoiuteenuste hulk Väike-Maarjas, mis soodustab veelgi piirkonna elanike vajadust liikumiseks Väike-Maarja alevikku.

Väike-Maarja vallas käib koos külade ümarlaud ja on välja kujunenud tugev külaliikumise võrgustik, aktiivset mittetulundusühingute tegevust toetakse omavalitsuse iga-aastasest eelarvest. Sellist kogukondliku tegevuse toetamist on mõistlik jätkata ning rakendada ka Väike-Maarja vallaga liituvate territooriumite korral.

Kihelkonna kaart
Kihelkonna kaart

Volikogu ettepanek Tamsalu vallale

Väike-Maarja vallavolikogu tegi ettepaneku Laekvere ja Rakke vallale ühinemisläbirääkimiste alustamiseks

25.augusti istungil tegi Väike-Maarja vallavolikogu otsuse, millega tehti ettepanek Laekvere ja Rakke vallale ühinemisläbirääkimistega alustamiseks.

Ühinemisläbirääkimiste alustamise eesmärgiks on läbi ühiste arutelude jõuda ühinemis- või liitumislepingu allakirjutamiseni ja ühise omavalitsusüksuse moodustamiseni alates 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistest. Ühise omavalitsuse eesmärgiks on tänaste omavalitsuste kui kogukondade jätkusuutliku arengu ja strateegilise otsustusvõimekuse suurendamine. Ühinemisega soovitakse ühendada tänaste omavalitsusüksuste arengupotentsiaal ja tugevused, et anda tõuge piirkonna arengule. Ühinemine võimaldab parandada omavalitsuse elanike elukvaliteeti ja kaasajastada tänast infrastruktuuri.

Ühinemine annab võimaluse moodustada 2017. aastal kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste järgselt kohalik omavalitsusüksus, mille elanike arv on ligikaudu 7610 elanikku (Rakke vald 1545 elanikku + Laekvere vald 1524 elanikku + Väike-Maarja vald 4541 elanikku) ning pindala on 1036 km² (Rakke vald 226 km² + Laekvere vald 352 km² + Väike-Maarja vald 458 km²).

Laane-Viru_Rakke ja Väike-Maarja
Väike-Maarja vallavolikogu otsus
 

Tamsalu vallavolikogu otsustas lõpetada Pandivere piirkonnas Laekvere, Rakke ja Väike-Maarja valdadega ühinemisläbirääkimised

LOGOD va.Tamsalu

2.augustil kogunenud Tamsalu vallavolikogu erakorraline istungi päevakorras oli ainukese punktina “Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle peetavate läbirääkimiste lõpetamine”.

Väljavõte Tamsalu vallavolikogu protokollist:

“….Kuulati Kertu Langineni ettekannet. Volikogu ajutine haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate küsimuste läbitöötamiseks ja läbirääkimiste pidamiseks moodustatud ajutine komisjon on jõudnud seisukohale, et Tamsalu valla jaoks täidab haldusreformi eesmärki -toetada kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse kasvu kvaliteetsete avalike teenuste pakkumisel, piirkondade arengueelduste kasutamisel, konkurentsivõime suurendamisel ja ühtlasema piirkondliku arengu tagamisel paremini ühinemine Tapa vallaga kui Pandivere piirkonna valdadega…..”

Otsus nr 52.

 

 

 

Toimus Pandivere piirkonna ühinemisläbirääkimiste juhtivkomisjoni kolmas koosolek

1.juunil toimus Rakke vallamajas kolmas ühinemisläbirääkimiste juhtivkomisjoni koosolek. Kuulati kokkuvõtteid alamkomisjonide: sotsiaalkomisjoni, kultuuri-, külaelu ja spordikomisjoni ning finants-, majandus- ja arenduskomisjoni koosolekutest. Hariduskomisjon ei olnud vahepealsel ajal oma koosolekut korraldanud. Alamkomisjonid on tegelenud läbirääkivate omavalitsuste valdkondlike ülevaadete koostamisega ning analüüsinud ühinemisega seotud külgi. Otsustati, et alamkomisjoni koostavad oma ettepanekud ühinemislepingusse 03.augustiks ning esitavad need juhtivkomisjoni liikmetele.
Teiseks oluliseks teemaks oli nelja omavalitsuse seisukohad nn kolmandate partnerite osas. Tamsalu valla esindajad avaldasid arvamust, et Tamsalu vallavolikogu langetab otsuse Tapa või Pandivere piirkonna suunas läbirääkimiste jätkamiseks vähemalt augustis. Laekvere valla esindajad avaldasid arvamust, et Laekvere vallavolikogu langetab otsuse Vinni või Pandivere piirkonna suunas läbirääkimiste jätkamiseks tõenäoliselt septembris. Rakke valla esindajad ütlesid, et Rakke vallavolikogu teeb otsuse Koeru valla ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepaneku kohta juunis. Väike-Maarja valla esindajad soovisid, et loodavad saada läbirääkimispartneritelt võimalikult kiirelt otsuseid, sest mõttekas on omada läbirääkimislaua taga selgust ning vähendada võimalikku tühja tööd.
Kuna nelja omavalitsuse ühinemisel moodustuks piisavalt suur omavalitsus ja see vastab EAS-i kriteeriumitele ühinemisläbirääkimistessse kaastava nõustajate kaasrahastamiseks. EAS-i esimeses voorus oli Pandivere piirkonna taotlus ka edukas. Otsustati, et Tamsalu vald korraldab esimesel võimalusel vastava hanke konsultandi leidmiseks ning parima pakkujaga sõlmitakse ka vastav leping. Samal ajal koostatakse ka EAS-le põhitaotlus. Positiivse arengu korral toob see kaasa omavalitsustele abijõu ühinemisdokumentatsiooni koostamiseks, erinevate koosolekute ja ka rahvaküsitluse läbiviimiseks.
Ühinemisläbirääkimiste juhtivkomisjon Rakkes

Juhtivkomisjoni III koosolek

Juhtkomisjoni töökoosolek toimub kolmapäeval, 1. juunil kell 13.00, Rakke vallamajas.
Päevakord:
1. Ülevaade alamkomisjonidest (iga alakomisjoni vedav KOV annab ülevaate toimunud koosolekust)
2. Omavalitsuste seisukohad (millised on liikumissuunad ja otsused)
3. EAS projekti põhitaotluse seis
4. Kohapeal algatatud küsimused

Esimene kohtumine Tamsalus 11.03.2016

Tamsalu vallavalitsuse kutsel osalesid 11.märtsil nelja omavalitsuse (Rakke, Laekvere, Väike-Maarja ja Tamsalu valla) esindajad. Päevakorras oli olulisemate teemadena: keskvalitsuse poolsete konsultantide ja ekspertide kaasamise võimalused; läbirääkimiste korralduse ajakava ja põhimõtted, sh alakomisjonid (töögrupid); ettevalmistatavad dokumendid ja eelnõud; rahvaküsitluse läbiviimine ja ka pidev läbirääkimiste avalikustamise korraldamine.
Otsustati moodustada ühinemisläbirääkimiste pidamiseks 8 liikmelised alakomisjonid (igast vallast kaks esindajat) järgmiselt:
• hariduskomisjon,
• sotsiaalkomisjon,
• finants-, majandus- ja arenduskomisjon,
• kultuur-, sport ja külalelukomisjon.
Alakomisjonide ülesanne on vaadates piirkonda kui tervikut fikseerida praegune olukord, kitsaskohad ja ühised võimalused jne. Ettepanekud juhtivale komsijonile ja ühinemislepingusse peavad kõikidel komisjonidel olema sarnase põhimõtte järgi koostatud.
Parimaks ühinemisläbirääkimiste kajastamiseks otsustati koostada spetsiaalne koduleht, millele viitavad lingid lisatakse ühinemisläbirääkimisi pidavate omavalitsuste interneti kodulehtedele.
Koosoleku memo on leitav siit.
Kodukale