Tamsalu vallavolikogu otsustas lõpetada Pandivere piirkonnas Laekvere, Rakke ja Väike-Maarja valdadega ühinemisläbirääkimised

LOGOD va.Tamsalu

2.augustil kogunenud Tamsalu vallavolikogu erakorraline istungi päevakorras oli ainukese punktina “Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle peetavate läbirääkimiste lõpetamine”.

Väljavõte Tamsalu vallavolikogu protokollist:

“….Kuulati Kertu Langineni ettekannet. Volikogu ajutine haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate küsimuste läbitöötamiseks ja läbirääkimiste pidamiseks moodustatud ajutine komisjon on jõudnud seisukohale, et Tamsalu valla jaoks täidab haldusreformi eesmärki -toetada kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse kasvu kvaliteetsete avalike teenuste pakkumisel, piirkondade arengueelduste kasutamisel, konkurentsivõime suurendamisel ja ühtlasema piirkondliku arengu tagamisel paremini ühinemine Tapa vallaga kui Pandivere piirkonna valdadega…..”

Otsus nr 52.

 

 

 

Toimus Pandivere piirkonna ühinemisläbirääkimiste juhtivkomisjoni kolmas koosolek

1.juunil toimus Rakke vallamajas kolmas ühinemisläbirääkimiste juhtivkomisjoni koosolek. Kuulati kokkuvõtteid alamkomisjonide: sotsiaalkomisjoni, kultuuri-, külaelu ja spordikomisjoni ning finants-, majandus- ja arenduskomisjoni koosolekutest. Hariduskomisjon ei olnud vahepealsel ajal oma koosolekut korraldanud. Alamkomisjonid on tegelenud läbirääkivate omavalitsuste valdkondlike ülevaadete koostamisega ning analüüsinud ühinemisega seotud külgi. Otsustati, et alamkomisjoni koostavad oma ettepanekud ühinemislepingusse 03.augustiks ning esitavad need juhtivkomisjoni liikmetele.
Teiseks oluliseks teemaks oli nelja omavalitsuse seisukohad nn kolmandate partnerite osas. Tamsalu valla esindajad avaldasid arvamust, et Tamsalu vallavolikogu langetab otsuse Tapa või Pandivere piirkonna suunas läbirääkimiste jätkamiseks vähemalt augustis. Laekvere valla esindajad avaldasid arvamust, et Laekvere vallavolikogu langetab otsuse Vinni või Pandivere piirkonna suunas läbirääkimiste jätkamiseks tõenäoliselt septembris. Rakke valla esindajad ütlesid, et Rakke vallavolikogu teeb otsuse Koeru valla ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepaneku kohta juunis. Väike-Maarja valla esindajad soovisid, et loodavad saada läbirääkimispartneritelt võimalikult kiirelt otsuseid, sest mõttekas on omada läbirääkimislaua taga selgust ning vähendada võimalikku tühja tööd.
Kuna nelja omavalitsuse ühinemisel moodustuks piisavalt suur omavalitsus ja see vastab EAS-i kriteeriumitele ühinemisläbirääkimistessse kaastava nõustajate kaasrahastamiseks. EAS-i esimeses voorus oli Pandivere piirkonna taotlus ka edukas. Otsustati, et Tamsalu vald korraldab esimesel võimalusel vastava hanke konsultandi leidmiseks ning parima pakkujaga sõlmitakse ka vastav leping. Samal ajal koostatakse ka EAS-le põhitaotlus. Positiivse arengu korral toob see kaasa omavalitsustele abijõu ühinemisdokumentatsiooni koostamiseks, erinevate koosolekute ja ka rahvaküsitluse läbiviimiseks.
Ühinemisläbirääkimiste juhtivkomisjon Rakkes

Juhtivkomisjoni III koosolek

Juhtkomisjoni töökoosolek toimub kolmapäeval, 1. juunil kell 13.00, Rakke vallamajas.
Päevakord:
1. Ülevaade alamkomisjonidest (iga alakomisjoni vedav KOV annab ülevaate toimunud koosolekust)
2. Omavalitsuste seisukohad (millised on liikumissuunad ja otsused)
3. EAS projekti põhitaotluse seis
4. Kohapeal algatatud küsimused

Esimene kohtumine Tamsalus 11.03.2016

Tamsalu vallavalitsuse kutsel osalesid 11.märtsil nelja omavalitsuse (Rakke, Laekvere, Väike-Maarja ja Tamsalu valla) esindajad. Päevakorras oli olulisemate teemadena: keskvalitsuse poolsete konsultantide ja ekspertide kaasamise võimalused; läbirääkimiste korralduse ajakava ja põhimõtted, sh alakomisjonid (töögrupid); ettevalmistatavad dokumendid ja eelnõud; rahvaküsitluse läbiviimine ja ka pidev läbirääkimiste avalikustamise korraldamine.
Otsustati moodustada ühinemisläbirääkimiste pidamiseks 8 liikmelised alakomisjonid (igast vallast kaks esindajat) järgmiselt:
• hariduskomisjon,
• sotsiaalkomisjon,
• finants-, majandus- ja arenduskomisjon,
• kultuur-, sport ja külalelukomisjon.
Alakomisjonide ülesanne on vaadates piirkonda kui tervikut fikseerida praegune olukord, kitsaskohad ja ühised võimalused jne. Ettepanekud juhtivale komsijonile ja ühinemislepingusse peavad kõikidel komisjonidel olema sarnase põhimõtte järgi koostatud.
Parimaks ühinemisläbirääkimiste kajastamiseks otsustati koostada spetsiaalne koduleht, millele viitavad lingid lisatakse ühinemisläbirääkimisi pidavate omavalitsuste interneti kodulehtedele.
Koosoleku memo on leitav siit.
Kodukale