Ühinemisläbirääkimistest

Omavalitsuste ühinemisega seotud info ja seadusandlus Rahandusministeeriumi veebis
Rahandusministeeriumi koduleheküljel on avaldatud seaduseelnõu tekst, juhendid, ajakava ja muu seonduv informatsioon.

Haldusreformi eesmärk (seaduse eelnõus) on toetada kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse kasvu kvaliteetsete avalike teenuste pakkumisel, piirkondade arengueelduste kasutamisel, konkurentsivõime suurendamisel ja ühtlasema piirkondliku arengu tagamisel.

Omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteerium (seaduse eelnõus) Kohaliku omavalitsuse üksus on võimeline tagama seadusest tulenevate ülesannete korraldamiseks vajaliku professionaalse võimekuse ja osutama kõigile kohaliku omavalitsuse üksuse elanikele kvaliteetseid avalikke teenuseid kooskõlas käesoleva seaduse § 1 lõikes 2 nimetatud seaduse

HALDUSREFORMI AJAKAVA

I reformi omaalgatuslik etapp

• 01.07.2016 – jõustub haldusreformi seadus

• 01.10.2016 – kriteeriumitele mittevastavate omavalitsuste viimane võimalik aeg läbirääkimiste alustamiseks

• 01.01.2017 – tähtaeg volikogude ühinemise otsuste taotluse esitamiseks maavanemale

• 01.02.2017 – Vabariigi Valitsuse määrus omaalgatuslike ühinejate kinnitamiseks

 II Vabariigi Valitsuse algatatud ühinemiste etapp

• 15.02.2017 – Vabariigi Valitsus teeb kriteeriumeid mittetäitvatele omavalitsustele ettepaneku ühinemiseks

• 15.05.2017 – omavalitsuste tähtaeg arvamuse esitamiseks Vabariigi Valitsuse ettepanekule

• 15.07.2017 – Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatakse VV poolt algatatud ühendamised.

Mõlema etapi ühinemised jõustuvad kohalike omavalitsuste valimistega 15.10.2017

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise käsiraamat (eriti kasulikud on lk.73 soovitused käsiraamatu koostajatelt)

Seitse nippi haldusreformi kasutamiseks kohaliku valitsemise suunamisel

SEADUSED:
Haldusreformi seadus
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
Eesti Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord